Blogger Widgets

Flash

..എന്റെ ബ്ലോഗ് വായിക്കുന്ന ഓരോ വായനക്കാരനും ഒരായിരം നന്ദി.നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താന്‍ മറക്കരുത്. ഫോണ്ടുകള്‍ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ലങ്കില്‍ ML-TTKarthika ഫോണ്ട് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡറില്‍ സേവ് ചെയ്യുക ... flash news: . എല്ലാവര്‍ക്കും എന്റെ പുതുവത്സരാശംസകള്‍ നേരുന്നു .

.

വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 28, 2012

ജി.വി. എച്ച്.എസ് എസ്. കതിരൂര്‍IXncqÀ Kh. sslkvIqÄ
\hXnbpsS \ndhnÂ


 A£cÚm\w H¼Xv ZimСmew ]IÀ¶psIm­ണ്ട് IXncqÀ Kh. sslkvIqÄ sXm®qdv   hbÊv ]qÀ¯nbm¡p¶p. 1922emWv anUn kvIqfmbn Cu hnZymebw HutZymKnIambn Øm]nXambXv. ]n¶oSv ae_mÀ Unkv{SnÎv  t_mÀUnsâ Iogn sslkvIqfmbn amdn.1990 shmt¡jW lbÀ sk¡³Udn tImgvkpw, 2000 lbÀ sk¡³Udn tImgvkpw Bcw`n¨tXmsS IXncqÀ Kh. shmt¡jW lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ F¶ t]cnemWv C¶dnbs¸Sp¶Xv. i¦c³ Kpcp¡fpw, ]nemt¯mS³ Nm¯p¡p«n Kpcp¡fpw  IXncqcnse _w¥mhv ]d¼n Øm]n¨ Fgp¯p]Ånbn \n¶mWv  IXncqÀ kvIqfnsâ ]ndhn.
     Gsd¡mew XetÈcn¡pw, IpSIn\pw CSbnepÅ GI sslkvIqfpw CXmbncp¶p.Iq¯p]d¼v, a«¶qÀ, Ccn«n, t]cmhqÀ, amന´hmSn, ]m\qÀ, s]cftÈcn F¶o hnZqcØe§fn \ns¶Ãmw hnZym`ymkw tXSnsb¯nbXv  IXncqÀ sslkvIqfnemWv. hb\m«nepw, Ing¡³ aetbmc§fnepapÅ Ip«nIÄ IXncqcnse Nne hoSpIfnepw, ]oSnI apdnIfpsS apIį«nepw Xmakn¨mWv ]Tn¨Xv.    
      kzmX{´y  kachpambn _Ôs¸«v \S¶ FÃm {]t£m`§fnepw IXncqÀ sslkvIqfnse hnZymÀ°nIÄ kPohambn ]s¦Sp¯n«pണ്ട് .`KXvknwKns\ Xq¡nsIm¶t¸mgpw, IznÁn´ym kacIme¯pw hnZymÀ°nIÄ ¢mkv hn«nd§pIbpw {]Xntj[ {]IS\§Ä \S¯pIbpw sNbvXn«p­v. `KXvknwKns\ Xq¡ns¡m¶Xn {]Xntj[n¨v Sn. sI. cmPphnsâ t\XrXz¯n 14 Ip«nIÄ tdmUnend§n {]IS\w \S¯nbXn\v sslkvIqÄ hn`mKw Ip«nIÄ tdmUnend§n {]IS\w \S¯nbXn\v sslkvIqÄ hn`mKw Ip«nIÄണ്ട് cq]m hoXhpw, bp. ]n. hn`mKw Ip«nIÄ F«W hoXhpw ]ngbSt¡­n h¶n«p­ണ്ട് \ntcm[\mÚ ewLn¨v Imivaocn IS¶ s\ldphns\ t]meokv XSªXn {]Xntj[n¨v hnZymÀ°nIÄ H¶S¦w ¢mkpIÄ _lnjvIcn¨Xv A¡mes¯ {][m\ kw`h§fnsem¶mbncp¶p.
     {]KÛcmb A[ym]IÀ Cu hnZymeb¯n ]Tn¸n¨n«p­v. ae_mdnse {]ikvX Ihnbmbncp¶ hn .hn. sI bmWv AXn {][m\n. kwkvIrXw ap³jn tKm]me³ \¼ymÀ, Ipªncma³ , ktcmPn\n_mbv,KmÔnPnbpsS klmbnbmbn {]hÀ¯n¨ Fw. ]n. cmaN{µ³, am[hn, ZnhmIc³ \mbÀ, kp{_lvaWyamcmÀ , F. PXo{µ\mYv Zmkv, IpªnIrjvW³ ASntbmSn ,മുരിക്കൊളി ദാമോദരന്‍  2004 tZiob A[ym]I ]pckvImcw t\Snb {]ikvX Nn{XImc³   sI. Fw. inhIrjvW³ F¶nhcmWv aÁp NneÀ .

     kmlnXyImc·mcmb Xmbm«v i¦c³, sI. ]n. _n. ]mSyw, sI. Xmbm«v, sI. ]m\qÀ, sI. s]m¶yw, kÀtÆmZbkwLw  {]hÀ¯I³ Xmbm«v _me³, aebmf kn\nabv¡v lmky¯nsâ ]pXnb am\w \ÂInb Xnc¡YmIr¯pw, \S\pamb   {io\nhmk³,ap³ Fw. ]n.amcmb  ]mSyw tKm]me³, ]mSyw cmP³, AUz. ]n. kXotZhn, ap³ Fw. FÂ. F. ]n. PbcmP³, imkv{XÚ·mcmb hn. ANypX³, Fw. F. Ptb{µ³, sI. ]n. {]`mIc³ \¼ymÀ, sI. {]Zo]v IpamÀ, 2000  ]cw ]pkvXI§Ä¡v apJNn{Xw hc¨ Nn{XImc³ sI. i¦c\mcmbWamcmÀ , \mSIcN\bv¡v \nch[n tZiob kwkvYm\ AhÀUpIÄ e`n¨  BbpÀthZ tUmÎÀ IqSnbmb kn. sI. `mKy\mYv, kwKoXRvP\pw, sNss¼ injy\pamb  ]n. sI. i¦chÀ½cmP, amXr`qan sU]yq«n FUnÁÀ hn. cho{µ\mYv ,Iym]vÁ³ F. kn. am[h³ \¼ymÀ, Gjybnse Adnbs¸Sp¶ _nkn\Êv FIvknIyq«ohv cmPe£van,sshkv AUvand BÀ. ]n. kpX³ F¶nhÀ IXncqÀ kvIqfnse ]qÀÆ hnZymÀ°nIfn NneÀ am{Xw. Cu hnZymeb¯n ]Tn¨v ]n¶oSv ChnSp¯s¶  A[ym]Icmbn {]hÀ¯n¨hÀ Hcp]mSpt]cp­v. 23 hÀjambn ChnsS  A[ym]I\mbn tPmen sNbvXpsIm­ncn¡p¶ hnPb³ Imcmbn B KW¯nÂs¸«XmWv. IqSmsX ]pXpXeapdbnÂs¸« thsd Ggpt]cpap­ണ്ട് 
      A[ym]Icpw, A\[ym]Icpw DÄs¸sS 100 t]cpw, 2,000 t¯mfw hnZymÀ°nIfpamWv C¶v Cu hnZymeb¯nepÅXv.hntizizc¿ tZiob imkv{X skan\mdn \nch[n XhW kwkvYm\ þ tZiob AhmÀUpIÄ ChnSps¯ hnZymÀYnIÄ IcØam¡nbn«p­v. GÁhpw IqSpX lbÀ sk¡³Udn tImgvkpIÄ DÅ PnÃbnse A]qÀÆw hnZymeb§fnsem¶mWnXv. kwkvYm\¯v kz´ambn IfcnbpÅ hnZymebw F¶ {]tXyIXbpap­ണ്ട് hÀj§Ä¡v ap¼v ChnsS \n¶v Ip«nIsf Ifcn A`ykn¸n¨ncp¶p. 2008  IXncqÀ kvIqfnse  hnZymÀ°nIfpw,A[ym]Icpw tNÀ¶v \nÀ½n¨ ap¶mse Cu IXnÀ¡nfnIÄ F¶ tUmIypsaâdn kwkvYm\s¯ aÁv hnZymeb§Ä¡v IqSn amXrIbmbncp¶p. CXv Ct¸mgpw hntÎgvkv Nm\ {]t£]Ww sN¿p¶p­ണ്ട്.
     A©c G¡dnembn hym]n¨p InS¡p¶  kvIqfnsâ ]qapJt¯mSv tNÀ¶v 2008  hnZymÀ°nIÄ \nÀ½n¨ AtimIkvXw` amXrIbpw,Nm{µhnPb hÀj¯n ]qÀÆ hnZymÀ°nIÄ tNÀ¶v cq]IÂ]\ sNbvX ]n Fkv F hn þkn 11 amXrIbpw Bscbpw AXnibn¸n¡p¶XmWv. PohImcpWy {]hÀ¯\ `mKambn A[ym]IpsS Iq«mbvabmb tlm¸nsâ B`napJy¯n hnZymÀ°nIÄ¡v Øcambn \ÂIn hcp¶  FUyqt]gvkv F¶ ]T\ klmbw Gsd {]iwk ]nSn¨p ]Ánbn«p­v. 2008 anI¨ imkv{X hnZymebambpw, 2010 PnÃbnse anI¨ lcnX hnZymebambpw, 2012þ13 A²ymb\ hÀj¯nse A£c apÁw þ ipNnXz apÁw ]²Xnbn amXrIm kvIqfmbpw IXncqÀ Kh. shmt¡jW lbÀ sk¡³Udn kvIqfns\ XncsªSp¯n«p­ണ്ട്
     kltZh³ an¶nbmWv sslkvIqÄ hn`mKw {][m\[ym]I³. F. sI. AÐpÄ e¯o^v lbÀ sk¡³Udn hn`mKhpw, ]mÀÆXn aoc shmt¡jW lbÀsk¡³Udn hn`mKhpw {]n³kn¸mÄamcmWv.{ioPn¯v tNmb\mWv ]n. Sn. F. {]knUâv.  \hXn BtLmj kwLmSIkanXn cq]oIcW tbmKw  {]Xn]£ D]t\Xmhv tImSntbcn _meIrjvW³ DZvLmS\w sNbvXp. IXncqÀ {Kma]©mb¯v {]knUâv sI. hn. ]hn{X³ sNbÀam\pw,  {ioPn¯v tNmb³ sshkv sNbÀam\pw, F. sI. AÐpÄ e¯o^v I¬ho\dpambn«pÅ 101 AwK I½nÁnbmWv \hXn BtLmj§Ä¡v t\XrXzw \ÂIp¶Xv. 
     

Hcp h«w IqSn {io\nhmk³

IXncqÀ kvIqfnsâ XncpapÁs¯¯n.
     F\n¡nhnsS h¶t¸mÄ Hcp Imcyw ]nSnIn«n. hS¡pt\m¡nb{´w t]mc \mtSmSn¡mÁnse hnPb\pw t]mcm, _mÀ_À_met\m GÁnÃ.   DZb\mWv Xmcw AXmtWÁXv.  AXn\v C{X Gsd kzoImcyXbpÅXmbn F\n¡nt¸mÄ a\Ênembn. IXncqÀ kvIqfn ]Tn¡p¶ Imew F\n¡v  Ccp­ണ്ട ImeL«amWv. AXv kvIqfnsâtbm A[ym]IcpsStbm IpÁaÃ. Fsâ Aѳ Hcp A[ym]I\mbXpsIm­ണ്ട് aIs\ `mcX¯nse D¯a ]uc\mbn hfÀ¯Ww Fന്നയിരുന്നു  B{Klw. F´n\pw, GXn\pw ASnbmbncp¶p. ]co£¡v ]Tn¡p¶Xnt\¡mÄ ]Tn¨ncp¶Xv ]co£ Ignª tijamWv. ImcWw tNmZyt]¸À t\m¡n Aѳ D¯cw ]dbn¸n¡pambncp¶p. AXpsIm­ണ്ടmWv ]co£¡v tijw ]Tn¨Xv.AÑ\v FÃm hnjb¯nepw kmam\y Úm\w Dണ്ടmbncp¶p. AXn\m AÑsâ ASp¯v Ifhv ]dbm³ H¡nÃ.  IXncqÀ shmt¡jW lbÀsk¡âdn kvIqfnse ]qÀÆhnZymÀ°nbmb {io\hmk³ kvIqfnsâ \hXn BtLmj kam]\ NS§v DZvLmS\w sN¿ms\¯nbt¸mgmWv Xsâ PohnX¯nse shdp¡s¸« Zn\§Ä ]pXpXeapdbpambn ]¦psh¨Xv. 

     hÀj§fpsS CSthfbv¡v tijamWv  IXncqÀ shmt¡jW lbÀsk¡âdn kvIqfnsâ XncpapÁ¯v ]qÀÆ hnZymÀ°nbmbn aebmf¯nsâ {]nb \S³ io\nhmk³ F¯nbXv hnZymÀ°nIÄ¡pw, A[ym]IÀ¡pw Hcpt]mse Bthiambn. h\nXIfpsS sN­taf¯nsâbpw, hnZymÀ°nIfpsS BÀ¸phnfnIfpsSbpw AI¼SntbmsSbmWv Xmcs¯ FXntcÁXv. `mcy hnaetbmsSm¸w F¯nb {io\nhmks\ A[ym]Icpw,kwLmSIcpw tNÀ¶v Ìm^v dqante¡v B\bn¨p. A[ym]nIamcn ]ecpw, \Ssâ IqsS t^mt«m FSp¡m\pw aÕcn¨p.. kvIqÄ ]qt´m«¯n Hcp hr£ss¯¿pw \«p. F«v  hÀjw aps¶ ZqcZÀi\v th­n tUmIypsaâdn X¿mdm¡m\mWv  AIv_À I¡«nensâ IqsS Ahkm\ambn IXncqÀ kvIqfn F¯nbXv.

      sN¿p¶ tPmenbn BßmÀYXbp­¦n tPmen sN¿p¶Xv \½Ä AdnbnÃ. \à A[ym]Isâ ¢mkn hnIrXnIp«nIÄ Dണ്ടാhnÃ.`mcX¯nsâ biÊpbÀ¯m³ ]pXpXeapd {ian¡Ww. F\n¡v ssZh hnizmkw Cænepw AÑs\bpw A½sbbpw Kpcp¡·mscbpw ssZhs¯t¸mse കണ്ടsImÅWw. Rm³ H¶nsâbpw ASnabÃ..Rm³ Fs¶Xncn¨dnªXmWv Fsâ PohnX hnPbsa¶pw   {io\nhmk³ ]dªp.

     ¢mkv apdnIfpsS DZvLmS\w PnÃm ]©mb¯v {]knUâv s{]m^. sI. F. kcf DZvLmS\w sNbvXp. F³tUmhvsaâv hnXcWw PnÃm ]©mb¯wKw sI. cho{µ³ \nÀÆln¨p. hnhn[ aÂÕc§fn hnPbn¨ hnZymÀ°nIÄ¡pÅ D]lmcw sI. hn. ]pjv]eX hnXcWw sNbvXp. ]mÀÆXn aoc, ]Ãhn, hnPb³ Imcmbn, Fw.kn. ]hn{X³,Fw..]n. Achnµm£³, _joÀ sNdnbm­n, s]m¶yw IrjvW³, hShXn cmaIrjvW³, sI. dnXpÂ, F¶nhÀ kwkmcn¨p. ]n. Sn. F. {]knUâv {ioPn¯v tNmb³ kzmKXhpw, sI. kpim´v \µnbpw ]dªp. 


 

 പൊളിച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗാലറി ഹാള്‍.പുതിയ കെട്ടിടം പണിയാനാണ് ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന ഗാലറിഹാള്‍ പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നത്.


ഫോട്ടോയും, എഴുത്തും ജി. വി. രാകേശ് 

1 അഭിപ്രായം: