Blogger Widgets

Flash

..എന്റെ ബ്ലോഗ് വായിക്കുന്ന ഓരോ വായനക്കാരനും ഒരായിരം നന്ദി.നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താന്‍ മറക്കരുത്. ഫോണ്ടുകള്‍ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ലങ്കില്‍ ML-TTKarthika ഫോണ്ട് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡറില്‍ സേവ് ചെയ്യുക ... flash news: . എല്ലാവര്‍ക്കും എന്റെ പുതുവത്സരാശംസകള്‍ നേരുന്നു .

.

വ്യാഴാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 19, 2013

Ponniam Kaladharaപൊന്ന്യം കലാധാര : 
 ഒരു സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയുടെ വിജയ

  

കലാസ്നേഹികളായ കുറേയുവാക്കള്‍ ചേര്‍ന്ന് 1984ല്‍  രൂപം കൊടുത്ത്  ചിത്രകാരനും, പ്രഭാഷകനുമായ കെ. കെ.മാരാര്‍ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ധന്യമാക്കിയ ഒരു കലാസാംസ്കാരിക സംഘടനയാണ് ‘പൊന്ന്യംകലാധാര’.1984ല്‍ സൊസൈറ്റി നിയമപ്രകാരം റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. 1989ല്‍ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ അംഗീകാരവും, 2010ല്‍ കേരള ഫോക്ക് ലോര്‍ അക്കാദമിയുടെയും അംഗീകാരവും ലഭിച്ചു.  
      1984 apX AaNzÀ \mSIcwK¯v kPohamb Iem[mc C¶v  D¯ctIcf¯n Adnbs¸Sp¶ Hcp \mat[bamWv.  AXmXv ImeL«§fnse B\pImenI cm{ãob kmaqlnI hnjb§sf B[mcam¡n kaql¯n\v iàamb ap¶dn¸pIfpw, ktµi§fpw \ÂIp¶ 19 \mSI§fmWv cwKs¯¯n¨Xv.  FÃm \mSI§fpw cNn¨Xv  tUm. kn. sI. `mKy\mYmWv. Fw. `cXcmPv ,.cho{µ\mYv, ]n. sI. cmLh³, kpio IpamÀ Xncph§mSv, kXy³ ImhnÂ, cmtP{µ³ Xmbm«v , kp\n Imhpw`mKw, ]n. sI. PK¯v IpamÀ  F¶nhcmWv kwhn[mbIÀ. AhXcWw, cN\, kwhn[m\w,\S³, \Sn, kwKoXw F¶nhbnsems¡ kwkvYm\Xe¯nepÅ aÕc§fn  \nch[n k½m\§Ä t\Snbn«p­v.  cmtP{µ³ Xmbm«v kwhn[m\w sNbvX Im¡¨n ]dª IYF¶ \mSIw Gsd NÀ¨sN¿s¸«Xpw,  \nch[n k½m\mÀlhpambXmWv. 
     sNss¶ aebmfn kamPhpw, saUnanIvkpw tNÀ¶v \S¯nb ZrtiymÕhv 97tZiob \mSI aÕc¯n kpioÂIpamÀ Xncph§mSv kwhn[m\w sNbvX   ImsShnsS a¡sf' F¶ \mSI¯n\v anI¨ cN\, kwhn[m\w, \Sn, kz`mh\S³, F¶o \mev ]pckvImc§Ä e`n¨p.Cu \mSI¯neqsSbmWv kpio Ipamdn\v kn\nabnte¡pÅ Ahkcw Xpd¶pIn«nbXv. 2007 sNss¶bn \S¶ `mcXocmP kvamcI tZiob \mSI aÕc¯n tImc³ takv{Xn Ipgn¨ InWÀ F¶ \mSIw  anI¨ cN\¡pw, kvs]j Pqdn AhmÀUn\pw AÀlambn. 2010 \hw¼dn   sNss¶bnse  Sow BÀSvkv \S¯nb AJnte´ym aebf \mSI cN\m aÕc¯n  tUm. kn. sI. `mKy\mYn\v t{]mÕml\ k½m\w e`n¨p.  
       2011 amÀ¨v 19 apX 26 hsc  s^Utdj³ Hm^v HmÄ C´y adp\mS³ aebmfn Atkmkntbj³kv sNss¶bn \S¯nb  s^bva  AJnte´ym \mSIaÕc¯n s]m¶yw Iem[mc AhXcn¸n¨ ­രണ്ട് \mSI§fn sN¶ÃqÀamX \mev AhmÀUpw, ImÂhcnbnte¡pÅ hgn F¶ \mSIw Hcp AhmÀUpw IcØam¡n.

അവാര്‍ഡ് ജേതാക്കളായ  _mepIrjvW, 
A`ncman,tUm. kn. sI. `mKy\mYv
 _nµp kNn¯v,]n. sI. PK¯v Ipamര്‍ 
എന്നിവരെ കാണാം
sN¶ÃqÀamX FgpXnb tUm. kn. sI. `mKy\mYmWv  GÁhpw \à \mSI cNbnXmhv. . anI¨ \mSI¯n\pÅ രണ്ടാം Øm\hpw sN¶ÃqÀamX t\Sn. CXn A`n\bn¨ _nµp kNn¯v anI¨ \Snbmbn XncsªSp¯p .IqSmsX CXn _meXmc§fmbn A`n\bn¨ _mepIrjvW, A`ncman F¶nhÀ  kvs]j Pqdn AhmÀUn\pw AÀlcmbn.  sN¶ÃqÀamX kp\n Imhpw`mKamWv kwhn[m\w sNbvXXv. ImÂhcnbnte¡pÅ hgn F¶ \mSIw kwhn[m\w sNbvX ]n. sI. PK¯v IpamdmWv   anI¨ രണ്ടാas¯ kwhn[mbI³. ImÂhcnbnte¡pÅ hgn F¶ \mSIhpw cNn¨Xv tUm. kn. sI. `mKy\mYmWv                         

      \gvkdn, FÂ.]n, bp.]n, hnZymÀ°nIÄ¡v AhcpsS kÀ¤mßIX amÁpcbv¡m³ 18 hÀjambn \S¯p¶ Hcp aÕcthZnbmWv s]m¶yw Iem[mc _meIemtaf. tPXm¡Ä¡v N´ps¸cpaeb³, sI.kn.ആണ്ടി, sIm«tbmS³ Nm¯p¡p«n F¶nhcpsS kvacWmÀ°w GÀs¸Sp¯nb FhÀtdmfn§v t{Sm^nIfpw \ÂIs¸Sp¶p..sI.Xmbm«v, Fw. apIpµ³,  sI.]m\qÀ sI. s]m¶yw, ,]pXpt¨cn sU]yq«n kv]o¡À F. hn. {io[c³, Fw.]Zva\m`³\mbÀ  ,H.]n.cmPvtaml³ ,kn.hn.[À½cmPv,
ബാലകലാമേള സമ്മാനം -2013
sI.Fw.inhIrjvW³ ]n.FkvIcpWmIc³, Znt\i³ Icn¸Ån, Zmk³ ]p¯e¯v, F.]n.tPymXnÀabn, a¼dw ZnhmIc³ , kptcjv Iq¯p]d¼v,tUm. sI. kn. iymw taml³   XpS§n Iem kmwkvImcnI kmaqlnI cwKs¯ \nch[n {]apJÀ _meIemtafbn ]s¦Sp¡p¶  sIm¨p IemImc·mÀ¡v A\p{KlminÊpIÄ \ÂIn {]uVam¡nbn«p­ണ്ട്. aÕcbn\§fnse hn[nIÀ¯m¡Ä AXmXv taJeIfn {]mhoWyhpw, {]mKÛyhpw t\SnbhcmWv. ChcpsS IrXyXbpw, IÀ¡ihpamb hn[n\nÀ®b¯nsâ sXfnhmWv  Hmtcm hÀjhpw F¯p¶ {]Xn`fpsS hÀ²\hv ImWn¡p¶Xv.an¡ hÀj§fnepw k_vPnÃm ItemÕh¯n\p aps¶ Iem[mcbpsS ItemÕhw \S¯p¶Xn\m k_v PnÃm aÕc¯n\v ]s¦Sp¡p¶ Ip«nIÄ¡v CsXmcp ss^\ dntlgvkn\pÅ thZnIqSnbmWv.   
                    sX¿wXnd,\mSIw,Nn{XIe,cà\nÀ®bw, ImÀUntbmfPn, BbpÀthZw, Atem¸Xn, XpS§nb taJeIfn hnhn[ Iym¼pIfpw  \S¯nbn«p­ണ്ട്.    hnhmlt¯mS\p_Ôn¨p \S¡p¶ B`mk§Ä¡pw, aZy kXv¡mc¯n\psaXnsc IXncqÀ {Kma]©mb¯n BZyambn  2010 G{]n 22 \v  Iem[mc \S¯nb kaql Iq«mbva kmaqly Xn·IÄs¡XnscbpÅ iàamb ap¶dn¸mbnamdn. CXnsâ NphSp]nSn¨mWv  IXncqÀ {Kma]©mb¯nse apgph³ hmÀUpIfnepw  kaql Iq«mbva \S¯m³ {Kma]©mb¯v A[nIrXÀ X¿mdmbX.v
  I®m hcw Xcptam hcw  Xcptam?
XpSn¡psa¶´cwKw sImXn¡p¶p \n³ ImcpWyw .. --F¶p XpS§p¶ Cu efnXKm\w BZyambn ImkÁn ]mSn amtemIsc tIĸn¨ IXncqÀ I¡d kztZin\nbpw, hSIc ]pXp¸Ww PhlÀem s\ldp Kh. lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ A²ym]nIbpamb  sI. sI. APnXIpamcnsb  2010 BKkvXv 15 \v kn.sI.IWmc³ sshZyÀ \hXn aÞ]¯n sh¨v s]m¶yw Iem[mc BZcn¨Xvv  APnXIpamcn¡pw Iem[mc¡pw Hcpt]mse A`nam\ambn amdn. C´ybnepw, hntZi¯pambn Bbnc¡W¡n\v thZnIfn Km\taf AhXcn¸n¡pIbpw, 800 ]cw ImkÁpIfn ]mSpIbpw sNbvX  APnXIpamcn So¨À¡v  PohnX¯n BZyambn s]mXpthZnbn \n¶p In«p¶ BZchpw s]m¶yw Iem[mcbpsSXmWv.   
സി. കെ. കണാരന്‍ വൈദ്യര്‍ അനുസ്മരണം (2012)
     2012 sabv 25 \v kn. sI. IWmc³ sshZyÀ H¶mw NcahmÀjnI `mKambn Iem[mc s]m¶yw \hXn aÞ]¯n tIcfm  t^m¡vtemÀ A¡mZanbpsS klIcWt¯msS  \S¯nb aeb³sI«v F¶ A]qÀÆ \mS³ Iemcq]w s]m¶yw
2013 മെയ് മാസം നടന്ന കാര്‍ഡിയോളജി ക്യാമ്പ്
{]tZiത്തുImÀ¡v ]pXnsbmcp A\p`hambncp¶p. IqSmsX tUm. kn. sI. KwKm[c³ cNn¨v kpio IpamÀ Xncph§mSv kwhn[m\w sNbvX HÁaqen F¶ \mSIhpw asÁmcp A\p`hamWv \ÂInbXv.രണ്ട് hÀjambn IWmc³ sshZyÀ NcahmÀjnIhpw, Iem[mc hmÀjnIhpw H¶mbn«mWv \S¯mdv. 2012 sabv 25 \v `mKycXv\¯n \S¶ ImÀUntbmfPn Iym¼n 300 t]cmWv ]s¦Sp¯Xv.

       \mSI cNbnXmhpw, IYIfpsS ap¯Ñ\pamb sI. Xmbm«v A\pkvacWw XetÈcnbn BZyambn kwLSn¸n¨ kmwkvImcnI Øm]\hpw Iem[mcbmWv. DZvLmS\w sNbvXXmhs« tIcfm t^m¡vtemÀ A¡mZan sNbÀam³ s{]m^. Fw. apl½Zv
കെ.തായാട്ട് അനുസ്മരണം ഫോക്ക് ലോര്‍ അക്കാദമി 
പ്രൊഫ. എം. മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. 
Al½Zpw. A´cn¨ {]ikvX kwKoX kwhn[mbI³ sI. cmLh³ amÌÀ A\pkvacWw DZvLmS\w sNbvXXv BImihmWn tImb¼¯qÀ \nebw t{]m{Kmw FIvknIyq«ohv N{µ_m_phpw, apJy{]`mjWw \S¯nbXv cmLh³ amÌcpsS injy\pw, kwKoX kwhn[mbI\pamb F. Fw. Zneo]v IpamdmWv. XpSÀ¶v \S¶ kwKoX \nibpw A{Xta BkzmZyIcambncp¶p.

     alm`mcXw F¶ CXnlmkImhy¯nse LtSm¡Ns\¶  {it²bamb IYm]m{Xs¯ tI{µ _nµphm¡n  `mcXbp²w XpS§p¶Xnsâ XteZnhkw apX LtSm¡Nsâ acWw hscbpÅ kw`h_lpeamb aplqÀ¯§sf tImÀ¯nW¡ns¡m­v Iem[mc \nÀ½n¨ GÁhpw ]pXnb \mSIamWv  tl..artXym..!
‘ഹേ.. മൃത്യോ...‘ എന്ന നാടകത്തിലെ ഒരു രംഗം
tUm. kn. sI. `mKy\mYnsâXmWv cN\. kwhn[m\w: kpio IpamÀ Xncph§mSv. . Zo]kwhn[m\w :cmtP{µ³ Xmbm«v. Nabw : hniz³ I®]pcw. kwKoXw : \tc{µ\mYv.   
    s{]m^:sI.]n.\tc{µ³ {]knUâpw, kn.sI.hniz\mY³ sk{I«dnbpamb {]Ya  `cWkanXnbmWv {]hÀ¯\§Ä¡v ASn¯d]mInbXv . ]n¶oSv ZoÀLImew Fw.cmPoh³ amÌÀ ,kn. sI. cm[mIrjvW³, sI. A\n IpamÀ ,ജി. വി. രാകേശ് F¶nhÀ Iem[mcsb apt¶mt«¡v \bn¨p. 2013 HtÎm_À   apX  Fw. cLp\mYv  ({]kn.)  cRvPn¯v ]qapÁw  (sk{I.) tUm. kn. sI. `mKy\mYv (JPm.) F¶nhcS§p¶ `cW kanXnbmWv t\XrXzw \ÂIp¶Xv.