Blogger Widgets

Flash

..എന്റെ ബ്ലോഗ് വായിക്കുന്ന ഓരോ വായനക്കാരനും ഒരായിരം നന്ദി.നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താന്‍ മറക്കരുത്. ഫോണ്ടുകള്‍ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ലങ്കില്‍ ML-TTKarthika ഫോണ്ട് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡറില്‍ സേവ് ചെയ്യുക ... flash news: . എല്ലാവര്‍ക്കും എന്റെ പുതുവത്സരാശംസകള്‍ നേരുന്നു .

.

ചൊവ്വാഴ്ച, ഫെബ്രുവരി 21, 2012

സുഗന്ധകുപ്പികളുടെ തോഴന്‍

  
 
സുഗന്ധക്കുപ്പികളുടെ 
തോഴന്‍


 s]À^yqw XoÀ¶pIgnªm Ip¸nIÄ  \½Ä hens¨dnbpw.  F¶m Imenbmb kpKÔ¡p¸nIÄ tiJcn¡p¶Xn  hnt\mZw Is­ണ്ട¯pIbmWv IXncqÀ s]m¶yw kdm¼n  Xpjmcbn   C. F. e¯o^v F¶ A¼¯nsbm¶pImc³    
     Bbnc¯nÂ]cw kpKÔIp¸nIfmWv e¯o^nsâ tiJc¯nepÅXv. 30 hÀjw ap¼mWv CsXmcp  hnt\mZam¡nbXv. kz´ambn  D]tbmKn¨ Ip¸nIÄ tiJcn¨p sh¨mWv XpS¡w .  ]ns¶ Iq«pImcn \n¶pw, _Ôp¡fn \n¶pamWv kwLSn¸n¨Xv 100 cq] apX 30,000 cq] hsc  hnebpÅ ]À^yqw Ip¸nIÄ CXnÂs¸Spw. C´y, {_n«¬, kznkÀemâv, {^m³kv, Xmbvhm³, sImdnb, Zp_mbv, Pm¸m³, Atacn¡, F¶o cmPy§fnse hnhn[ {_m³UpIfnÂs¸« hyXykvX§fmb Ip¸nIfpw Iq«¯nep­ണ്ട്.     
     £W¡¯pIfpsS tiJcamWv e¯o^nsâ asÁmcp hnt\mZw. c­ണ്ടmbnc¯ne[nIw £W¡¯pIÄ CXn\Iw tiJcn¨pIgnªp. Bcv GXv £W¡¯pIÄ \ÂInbmepw AXv e¯o^nsâ tiJc¯nep­ണ്ടmhpw. 1976se Hcp _Ôphnsâ IÃymW¡¯mWv GÁhpw ]gbXv. Iq«¯n 1982  kz´w IÃymW¯n\v ASn¨ I¯pap­ണ്ട്. Hcp I¯n\v 150 cq]bne[nIw hnehcp¶ I¯pIfpw Iq«¯nÂs¸Spw.
    2012ല്‍  s]m¶yw bp. ]n. kvIqfn \S¶ C. F. IpSpw_¯nsâ ]{´­ണ്ടmaXv kvt\l kwKa¯n  s]À^yqw Ip¸nIfpsSbpw, £W¡¯pIfpsSbpw {]Ya {]ZÀi\w \ടന്നXv.]n¶oSv Hcp hÀj¯n\pÅnembn kZÊv kmwkvImcnI kanXnbpsS  t\XrXz¯n XetÈcn Su¬lmÄ, , hÅymbn  bp, ]n kvIqÄ,  I®qÀ Su¬kvIzbÀ F¶nhnS§fn {]ZÀi\w \S¯n.   hnknÁn§v ImÀUpIfpsSbpw,_mUvPpIfpsSbpw  tiJc§fpw  e¯o^n\p­ണ്ട്.
      s]m¶ys¯ {]ikvX apÉow XdhmSmb C. F. IpSpw_mwKamb e¯o^v   ,  XetÈcn ]pXnb _ÊvÁmânse sam¯¡¨hS hym]mcnbmWv. Xeticn tdm«dn ¢_v {]knUâv, hym]mcn hyhkmbn GtIm]\ kanXn PnÃm I½nÁnbwKw F¶o \neIfnepw  {]hÀ¯nച്ചുവരുന്നു.  e¯o^nsâ t^m¬ : 9495896752

ബുധനാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 08, 2012

Kadambil Temple Chundangapoil - Ponniam

കടമ്പില്‍ ക്ഷേത്രം - ചുണ്ടങ്ങാപ്പൊയില്‍

Photo : G.V.Rakeshനാഗകന്യക
2014ലെ ഫോട്ടോകള്‍ നാഗകന്യക
 
 

 

2015ലെ ഫോട്ടോകള്‍