Blogger Widgets

Flash

..എന്റെ ബ്ലോഗ് വായിക്കുന്ന ഓരോ വായനക്കാരനും ഒരായിരം നന്ദി.നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താന്‍ മറക്കരുത്. ഫോണ്ടുകള്‍ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ലങ്കില്‍ ML-TTKarthika ഫോണ്ട് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡറില്‍ സേവ് ചെയ്യുക ... flash news: . എല്ലാവര്‍ക്കും എന്റെ പുതുവത്സരാശംസകള്‍ നേരുന്നു .

.

ഞായറാഴ്‌ച, ജനുവരി 20, 2013

ചാലവയല്‍Nmehbepw
hnkvarXnbnte¡v IXncqÀ,]mSyw {Kma ]©mb¯pIfnembn 200 G¡dne[nIw hnkvXrXnbn hym]n¨pInS¡p¶ Nmehb XcnÈp`qanbmhp¶p. തൊണ്ണുറുകളുടെ അവസാനം hsc ChnsS kar²nbmbn രണ്ട്  hnf s\ÂIrjn sNbvXncp¶p. ImÀjnI taJebnse kv{Xo sXmgnemfnIÄfpsS e`yX¡pdhpw, AanX Iqenbpw h¶tXmsSbmWv  ØeapSaIÄ s\ÂIrjn Hgnhm¡m³ ImcWambXv. hfsc Npcp¡w NneÀ am{XamWv hÀj§Ä¡v ap¼v hb \nI¯nbXv. ChnsS sX§v, Ihp§v, ac¨o\n , hmg F¶o IrjnIfmWv  sN¿p¶Xv.  _m¡nbpÅ Øe§fÃmw H¶pw  sN¿msX Hgn¨n«ncn¡pIbmWv. Nmehben Bcpw CXphscbmbn hb \nI¯n sI«nSw ]WnXn«nÃ.

    PqWn ag¡mew XpS§nbm P\hcn Ahkm\w hscbpw ChnsS \à Dbc¯n shÅw sI«n\n¡pw.AXpsImണ്ടു Xs¶ ]gbIme¯v FÃmhcpw രണ്ട്  hnf s\ÂIrjn sN¿pambncp¶p. ]ns¶bpÅ amk§fn shtÅcnbpĸsSbpÅ ]¨¡dnIrjn [mcmfw sNbvXncp¶p. CXn\mhiyab shÅhpw ChnSps¯ കുണ്ടു Iണ്ടുf§fn \n¶v \¶mbn e`n¨ncp¶p. Ct¸mfmcpw ]¨¡dnIrjnbpw sN¿mdnÃ.കുണ്ടു Ipf§Ä kwc£n¡m¯Xn\m an¡ Ipf§fpw \in¨pt]mbn. ag¡me¯v  ChnsS Ct¸mgpw ]pg aÕy§fpsS BhmktI{µamWv GÁhpw IqSpX amkw shÅw sI«n\n¡p¶XpsIm­ണ്ടുXs¶ Npണ്ട§ms¸mbnÂ, , Ings¡ IXncqÀ, Ioc§mSv, F¶nhnS§fn IpSnshÅ£maw t\cnSm¯Xpw  Nmehb F¶ Pe kw`cWnbmWv.  

     Nmehb kwc£n¡m\mbn Ccp ]©mb¯pIfpw Ct¶hsc ]²XnIsfm¶pw Bkq{XWw sNbvXn«nÃ.]s£ hb \nI¯n വ്യാപകമായി sI«nSw ]Wnbm³ Ccp ]©mb¯pIfpw A\paXn \ÂImdnÃ. GsX¦nepw ]©mb¯v A\paXn \ÂIpIbmW¦n ChnsS \nch[n sI«nS§Ä Dbcpsa¶Xn kwibanÃ. ]mSyw, IXncqÀ {Kma]©mb¯pIÄ tNÀ¶v kwc£W \S]SnIÄ kzoIcn¨næn Nmehbepw aÁp hbepIsft¸mse HmÀ½am{Xambn amdpw.
   എഴുത്തും,ഫോട്ടോയും : ജി. വി. രാകേശ് 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ