Blogger Widgets

Flash

..എന്റെ ബ്ലോഗ് വായിക്കുന്ന ഓരോ വായനക്കാരനും ഒരായിരം നന്ദി.നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താന്‍ മറക്കരുത്. ഫോണ്ടുകള്‍ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ലങ്കില്‍ ML-TTKarthika ഫോണ്ട് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡറില്‍ സേവ് ചെയ്യുക ... flash news: . എല്ലാവര്‍ക്കും എന്റെ പുതുവത്സരാശംസകള്‍ നേരുന്നു .

.

വ്യാഴാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 20, 2012

കെ. ശങ്കരനാരായണ മാരാര്‍ : പുസ്തകങ്ങളുടെ മുഖചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ മാനം നല്‍കിയ കലാകാരന്‍


കെ. ശങ്കരനാരായണ മാരാര്‍ : പുസ്തകങ്ങളുടെ മുഖചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ മാനം നല്‍കിയ കലാകാരന്‍       കഥയോ IhnXtbm Ft´m Bhs« , ]pkvXI¯nsâ ]pdw N« ]pkvXIw hmbn¨mfpsS a\Ên മിക്കവാറും X§n \n¡pw. ]s£ Nn{Xw hc¨bmfpsS t]cv DÅn sImSp¯mepw AXv \mw HmÀ¯p shbv¡p¶Xv A]qÀÆw. I¼q«À Unssk\n§v hcp¶Xn\v aps¶ ]pkvXI§fpsS ]pdw N« Hcp¡nbncp¶Xv Nn{XImc·mcmbncp¶p. 1200Â]cw ]pkvXI§Ä¡v ]pdw N«sbmcp¡nb Nn{XImc\mWv 2012 HIvtSm_À 20 i\nbmgvN cm{Xn hnShm§nb sI. i¦c\mcmbWamcmÀ. apJw a\Ênsâ I®mSn ’sb¶ ]gwsNmÃmWv i¦c\mcmbWamcmÀ¡v Icp¯mbXv. a\pjy\p am{Xaà a\pjy\p­ണ്ടmക്കു¶hbv¡pw Cu kn²m´w \t¶ CW§psa¶v i¦c\mcmbWamcmÀ sXfnbn¨p.  ]pkvXI§Ä¡v ]pdw N«sbmcpക്കുന്നതിeqsS. apJw ]pdw N«bpw, a\Êv DÅS¡hpw BsW¶p am{Xw .

മാരാര്‍ വരച്ച പുസ്തകങ്ങളുടെ മുഖചിത്രം  
വി. വി. കെ. കവിതാ സമാഹാരത്തിന്  മാരാര്‍ വരച്ച  മുഖചിത്രം
മാ‍രാscmcp¡nb ]pdw N«Ifn At±lw Xs¶ FgpXnt¨À¯ t]cpIfn kmlnXy¯nse Xdhm«v AÑ·mÀ sXm«v XpS¡¡mÀ hscs]Spw. H. N´ptat\m³, tIihtZhv, sNdptÈcn ,Ipamc\mim³, hÅt¯mÄ, Ip©³\¼ymÀ, Fkv. sI. s]mÁ¡Sv, kn. hn. cma³]nÅ, sI. Sn. apl½Zv, \me¸m«v, SmtKmÀ, Fw. Sn.hmkptZh³ \mbÀ  , Fw. apIpµ³, amS¼v C§s\\ofp¶p B ]«nI,]gb  Fgp¯pImcpsS IrXnIÄ¡v ]pXnb ]Xn¸pIfp­ണ്ടmbt¸mÄ amcmÀ¡pw Ahkcsamcp§n.Xsâ PohnX¯n GÁhpw Cãs¸Sp¶ A[ym]I\mb IXncqÀ Kh. sslkvIpfnse aebmf A[ym]I\pw, {]ikvX Ihnbpamb hn.hn.sI bpsS IhnXm kamlmc¯n\v apJNn{Xambn At±l¯nsâ Xs¶ apJw hc¡m³ IgnªXv PohnX ]pWyambn amcmÀ IcpXp¶p. 
     IXncqര്‍ സുര്യ നാരായണ ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപത്തെ    {]kmദംഎന്ന വീട്ടിലെ sse{_dnbnepÅXv amcmÀ ]pdw N« sa\ª ]pkvXI§Ä am{Xw. C¯csamcp ]pkvXItiJcw Xs¶ hncfambncn¡mw.sshZypXn t_mÀUn k_v F³Pn\nbdmbncp¶p At±lw. 1964 കോgnt¡m«v tPmen sNbvXncp¶t¸mÄ  XpS§nbXmWv ]pkvXI§fpsS Cu apJw an\p¡Â. sI..BÀ. {_tZgvkv , ]n. sI. {_tZgvkv XpS§nb Øm]\§fpsS ]pkvXI§Ä BZyw  sNbvXp Hcp sImïn\Iw tImgnt¡mSv ]qÀ® ]»njnwKv I¼\nbpambn _Ôs¸«p. XpSÀ¶t§m«v amXr`qan {KÙthZn, F³. _n. Fkv. F¶nhbv¡pth­nbpw ]pdw IhdpIÄ Hcp¡nbn«p­ണ്ട്
     64  Cu cwKs¯¯pt¼mÄ ]pkvXI  ]pdw N«IÄ¡v A{X {]m[m\ysam¶panÃ. DÅS¡ സന്ദര്‍ഭത്തിന്റെ  t\ÀNn{XoIcW§fmbncp¶p hc¨p tNÀ¯ncp¶Xv. ]pkvXI¯nsâbpw,Fgp¯pImcpsSbpwt]cpam{XaS§nbhbmbncp¶p A¶p IqSpXepw. 1975 HmsS Cu coXn ]msSamdn. AaqÀ¯amb (A_vkv{SmÎv)]pdwN«Ifp­mbn. Npcp§nb hcIfneqsSbpw ImTn¶yw Ipdª \nd§fneqsSbpw Cu Imtebfhn ]co£W§Ä \S¶p. CXn\p ap¼´nbn \n¶Xpw amcmÀ Xs¶. Hmtcm ]pkvXI¡hdpw Hmtcm s]bnân§m¡n amÁWsa¶mbncp¶p amcmcpsS kao]\w.  
      1993ല്‍ HutZymKnI PohnX¯n \n¶v hncan¨tXmsS amcmÀ Cu cwKt¯mSv hnS]dªp. At¸mtg¡pw I¼yq«À hn¹hw ]pkvXI taJebnepw F¯nt¨À¶p. AtXmsS  കൈകൊണ്ട്  hcs¨Sp¡p¶ ]pdw N«IÄ sasà ]n¶m¡w henªp. I¼yq«dnepw amcmÀ  ]co£Ww  \S¯n. Nne cq]IÂ]\IÄ At±lw I¼yq«dneqsS sa\sªSp¯p.  
       hncan¨tijw ]qÀ®ambpw Nn{XcN\bnte¡v amdn. kmaqly{]iv\§Ä hnhcn¡p¶ lyqa³ kvtI¸v ]c¼c, hÀ®ebw F¶ {]IrXnZriy ]c¼c, ]dhIsf¸ÁnbpÅ ]c¼c F¶ocN\IfneqsS amcmÀ Nn{XIemtemI¯pw {it²b km¶n[yadnbn¨p. 1978 tIcfm efnXIem A¡mZanbpsS D¶X _lpaXn ]{Xw Ct±l¯n\p e`n¨n«p­ണ്ട്.1982 hSIc IoÀ¯n XntbÁdn 24ASn x 8 ASn  വലുപ്പത്തില്‍  hpUv hÀ¡v Unssk³ sNbvXn«p­ണ്ട്.
 
മാരാരുടെ മകന്‍ ജയദീപ് മാരാര്‍

       IXncqÀ {Kma ]©mb¯v BÀ«v Kmedn I¬ho\À, XetÈcn kvIqÄ Hm^v BÀSvkv sk{I«dn,JPm³Pn, tIcf Nn{XIem ]cnj¯v PnÃm {]knUâv 
,IXncqÀ kqcy\mcmbWt£{X sNbÀam³ F¶o \neIfnepw {]hÀ¯n¨n«p­ണ്ട്.  tIcfm Znt\iv _oUnbpsSbpw,^pUnsâbpw 
tIcfm Znt\iv _oUnbpsS പരസ്യം 
\nch[n ]cky§fpw sNbvXnട്ടുണ്ട്. CXv Gsd {]ikvXhpambncpന്നു.
     മാരാcpsS A\pP\pw, C. Fkv . sF. DtZymKØ\pamb  sI. iinIpamÀ {]ikvX inÂ]nbpw Nn{XImc\pamWv. amcmcpw iinIpamdpw tNÀ¶v \nch[n Nn{X{]ZÀi\§Ä \S¯nbn«p­ണ്ട്.         
 മാരാരുടെ ചില പെയിന്റിങ്ങുകള്‍
     മാരാരുടെ acWt¯msS CÃmXhp¶Xv  XetÈcn kvIqÄ Hm^v BÀSvkv Øm]I\pw {]ikvX Nn{XImc\pambncp¶ ]tcX\mb _me³ \mbcpsS injycn {]apJ\pw,Nn{XIesb hnÂ]\¨c¡m¡mത്തതുamb IemImc\mWv. 
     മാരാര്‍ രണ്ട് വര്‍ഷമായി എഴുതികൊണ്ടിരിക്കുന്ന  കതിരൂര്‍ സൂര്യനാരായണ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചരിത്രവും, വര്‍ത്തമാനവും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള  പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാന മിനുക്കുപണികള്‍ പൂര്ത്തിയാക്കാതെയുമാണ്‌  യാത്രയായത്   

 ഫോട്ടോയും,എഴുത്തും : ജി. വി. രാകേശ് 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ